לקוחות וידידים יקרים,

להלן סקירה קצרה של תקנות חדשות אשר פורסמו בימים האחרונים:

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

התקנות מגבילות את מספר העובדים אשר רשאים לשהות בו זמנית במקום עבודה.

"עובדים", לעניין זה – גם מתנדבים, קבלנים וכל מי שמספק שירות.

הכלל הוא שבמקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ- 10 עובדים או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם.

יחד עם זאת:

ישנם מספר ענפים, בהם שיעור העובדים אשר מותר להעסיק בו זמנית הוא גבוה יותר.

כמו כן, ישנם ענפים בהם לא יחולו המגבלות כלל (ובלבד שמקומות העבודה הנכללים בהם עשו כמיטב יכולתם כדי לצמצם את מספר עובדיהם למינימום ההכרחי), וביניהם:

  • מפעלים הפועלים בענפים הבאים: מזון ומשקאות, מוצרי ומערכות הבניה, ענפים תומכי חקלאות ובתי הקירור, הגנ"ס, בינוי ותשתיות, אנרגיה ומים, טואלטיקה, ניקיון ותמרוקים, תרופות (פרמצבטיקה), ציוד ומכשור רפואי ועוד בהתאם לתוספת לתקנות.
  • "מפעל מועדף" כהגדרתו בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון.*
  • מפעלים הנמנים בשרשרת האספקה של הענפים לעיל והתחומים המנויים בתוספת: מפעלים אשר השירות או המוצר אותו הם מספקים נדרש לצורך המשך פעילותם התקינה של כלל הגופים המנויים בתוספת.

לתוספת המלאה ולפירוט שיעורי ההעסקה לחצו כאן

* יצואן בעל הטבת מס באישור שנתי ממס הכנסה. מדובר במפעל תעשייתי שהינו בר תחרות (יצרני) התורם לתוצר הגולמי או בר תחרות בתחום האנרגיה המתחדשת, שהכנסתו השנתית ממכירת מוצרים שייצא לשוק במדינה מסוימת (או טריטוריית מכס נפרדת) היא 75% מקסימום מכלל ההכנסות באותה שנה, או ש-25% או יותר מההכנסות השנתיות שלו הם משוק המונה 14 מיליון תושבים לפחות).

תקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף קורונה חדש), התש"ף-2020

ביום 18.3.2030 נחתם הסכם קיבוצי אשר חל על כל עובדי שירות המדינה אשר מיוצגים על ידי ההסתדרות וכן על עובדי מעסיקים במגזר הציבורי אחרים אשר חתמו על כתב הצטרפות.

היום נכנסו לתוקפן תקנות אשר מרחיבות את הוראות ההסכם הקיבוצי על כל עובדי המגזר הציבורי (לרבות כל גוף נתמך או מתוקצב).

ככלל, התקנות קובעות כי:

  • כל עובד רגיל (עובד שלא נקבע ע"י המנכ"ל שהוא עובד חיוני) – ייצא לחופשה שנתית בתשלום.
  • החופשה תהיה על חשבון יתרת ימי החופשה של העובד.
  • אם אין לעובד יתרה – הוא ישהה בחופשה בתשלום כמקדמה על חשבון ימי החופשה שיהיה זכאי להם בעתיד.
  • הוראות אלה לא יחולו על עובדים אשר במועד כניסתו לתוקף של ההסכם כבר שוהים בחל"ת, במילואים או בתקופת לידה.
  • עובד רגיל לא יהיה זכאי לדמי מחלה בגין תקופת החופשה כאמור (אלא אם המציא תעודת מחלה שהוצאה לפני יום 15.3.2020).

צו בדבר החלת פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום

הצו קובע כי החל מיום 16.3.2020, לשר העבודה יש סמכות להוציא למפעלים חיוניים צווי גיוס להעסקת עובדים מסוימים.