לקוחות וידידים יקרים,

היום תוקנו תקנות שעת חירום לגבי הגבלת מספר העובדים במקום העבודה.

התקנות ייכנסו לתוקפן מחר (1.4.2020).

להלן תמצית ההוראות הקשורות במקום העבודה:

הגבלת מספר המועסקים

מקומות העבודה אשר לא הוחרגו (כמפורט ברשימת החריגים, אשר לגביה לא נעשה שינוי), ואשר הותר להם להעסיק עד 30% ממצבת העובדים – מספר העובדים שמותר להם להעסיק ירד ל- 15%. (כך גם לגבי מקומות עבודה בעלי היתר מיוחד להעסקת עובדים במנוחה השבועית).

יחד עם זאת, נקבע בתקנות כי מעסיק בכל זאת רשאי להעסיק עד 30% ממצבת העובדים במקרה שהדבר חיוני לפעילותו השוטפת, ובלבד שהמעסיק שלח הודעה למשרד הכלכלה והתעשייה, בצירוף פירוט לגבי שמות העובדים, תפקידם והטעמים שבשלהם נדרשת נוכחותם (ההודעה תשלח בהתאם להנחיות מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, כפי שיופיעו באתר האינטרנט של המשרד. ברגע שיהיו הנחיות כאמור – נעדכן).

איסור כניסה של "עובד מעטפת"

בנוסף למגבלת מספר העובדים כאמור, מעסיק לא יאפשר כניסה של "עובד מעטפת", אלא אם נוכחותו חיונית והוא שלח לגביו הודעה למשרד הכלכלה והתעשייה, כמפורט לעיל.

מפעל למתן שירותים קיומיים ומקומות העבודה אשר פעילותם הוחרגה ממגבלת מספר העובדים שמותר להם להעסיק – אינם חייבים לעדכן את משרד הכלכלה והתעשייה על העסקת עובדי מעטפת, אם החליטו שהדבר נדרש לצורך הבטחת הפעילות השוטפת שלהם.

עובד מעטפת מוגדר כ"עובד שאינו עוסק בליבת הפעילות של מקום העבודה, למעט עובד נקיון, אבטחה או מחשוב".

איסור קבלת קהל

מעסיק אשר אינו נמנה על החריגים ומוגבל במספר העובדים שהוא רשאי להעסיק כמפורט לעיל, לא יאפשר קבלת קהל במקום העבודה, אלא אם הדבר דרוש להספקת מוצר חיוני או שירות חיוני (ובלבד שצמצם ככל האפשר את מספר העובדים המועסקים בקבלת קהל).

העסקת עובדים במשמרות

במקום עבודה שבו מועסקים עובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

כמו כן, מחר אמור להיכנס לתוקף תיקון גם לתקנות שעת חירום לגבי הגבלת פעילות (התיקון טרם פורסם. במקרה של שינוי – נעדכן).

להלן עיקר הוראות התיקון לתקנות, לגבי אחריות המעסיק במקום העבודה:

  • מדידת חום – במקום החובה למדוד חום בכניסה למקום העבודה, נקבע כי על כל עובד להגיש טופס הצהרה על מדידת חום והיעדר תסמינים: חום מעל 38 מעלות, שיעול או קושי בנשימה. המעסיק יאסוף וישמור את הטפסים. משרד הבריאות אמור לפרסם נוסח של טופס הצהרה כאמור. כאשר יפורסם, נעדכנכם.
  • שמירת שני מטרים בין אדם לאדם. במקום עבודה שבו הדבר אינו אפשרי, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.
  • לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע (מקלדת, עכבר, טלפון קווי וכיו"ב). ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
  • מתן הנחייה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
  • מתן הנחייה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים.