אישור בודק שכר מוסמך

"בודק שכר מוסמך" הוא  מי שקיבל "בודק שכר מוסמך" הוא מי שקיבל רישיון לכך ממשרד העבודה. משרדנו מספק שירותי בודק שכר באמצעות עורכת הדין לירז מגידיש, שהיא בעלת הסמכה ורישיון כאמור. לאישור בודק שכר יש 3 שימושים עיקריים: על מנת להבטיח מניעה וטיפול מלאים במקרים של הטרדה מינית, בהתאם להוראות הדין, משרדנו מספק שירותים משפטיים כלהלן:
  1. כל מעסיק חייב, על פי הוראות החוק להגברת האכיפה, לקבל אישור תקופתי (אחת ל- 9 חודשים) של בודק שכר מוסמך, בכל מקרה שבו הוא מתקשר עם קבלן שירותים בתחום השמירה, הניקיון וההסעדה. האישור מתייחס לתשלום זכויות עובדי הקבלן. הפרה של הוראה זו מטילה על המעסיק, מזמין השירות, את האחריות במקרה שבו מופרות זכויות עובדי הקבלן. להרחבה בנושא אישור בודק שכר מוסמך בהתקשרות עם קבלני שירותים
  2. כידוע, משרד העבודה מבצע ביקורות אצל מעסיקים. בכל מקרה שבו נקבע כי מעסיק הפר איזו מהוראות הדין ביחס לעובדיו, הוא צפוי להתראה ו/או לעיצום כספי (קנס מינהלי) בסכומים משמעותיים. על מנת לבטל או להפחית את העיצום הכספי, אחת מדרישות הסף היא אישור בודק שכר מוסמך על תיקון ההפרה וביצוע פעולות למניעת הישנותה. להרחבה בנושא אישור בודק שכר במקרה של ביקורת משרד העבודה
  3. פרויקט מיפוי חשיפה משפטית – משרדנו מבצע עבור לקוחותיו פרויקט בקרת-פנים (בהיקף משתנה – על פי הצורך), אשר במסגרתו נבחנת התנהלותו של המעסיק בכל הקשור לקיום הוראות דיני העבודה. לאחר ביצוע הביקורת, משרדנו מספק ללקוח דוח ליקויים, ומלווה את הלקוח בתיקונם או במציאת פתרונות ניהוליים ומשפטיים כדי לעמוד בדרישות הדין, ככל האפשר מבלי להגדיל את עלויות ההעסקה. בתום התהליך, הלקוח מקבל ממשרדנו אישור בודק שכר מוסמך. במקרה שמעסיק נמצא מפר בביקורת של משרד העבודה, ויוכיח כי ביצע ביקורת פנים כאמור והסתמך על אישור בודק שכר – הדבר מהווה טעם להפחתת עיצום כספי. להרחבה על שירותי בקרת פנים בדיני עבודה באמצעות בודק שכר מוסמך