אישור בודק שכר מוסמך כתנאי להתקשרות עם קבלני שירותים בתחום השמירה, הנקיון וההסעדה

בדרך כלל, כאשר עובד אינו מקבל את זכויותיו, מי שנושא באחריות לכך הוא מעסיקו. יוצא דופן הוא המקרה של עובדי קבלן בתחום השמירה, הנקיון וההסעדה.
על מנת להרחיב את ההגנה על זכויותיהם, החוק קבע כי בנוסף למעסיק, יישא באחריות גם מזמין השירות, אשר אצלו הוצבו העובדים לעבודה.
במקרה של הפרה של איזו מזכויות העובדים, מזמין השירות צפוי לשאת בעונשים – קנסות מינהליים ובמקרים חמורים גם אישום פלילי.
האחריות האזרחית, המינהלית והפלילית לא חלה רק על התאגיד שהזמין את השירותים אלא גם על מנהליו – לרבות על המנכ"ל.

חובת מזמין השירות לקבל אישור תקופתי של בודק שכר מוסמך

על מזמין השירות אשר מתקשר עם קבלן שירות בתחומי השמירה, הניקיון או ההסעדה, קיימת חובה לקבל אישור בודק שכר, אחת לשנה לפחות[1], כדי לוודא שגם הוא וגם הקבלן פועלים בהתאם לדרישות הדין.

איסור להתקשר עם קבלן שירותים בחוזה הפסד

הסכם התקשרות בין מזמין השירות לקבלן ייחשב כחוזה הפסד, אלא אם פורטו בו כל התנאים הבאים:

  1. רכיבי השכר אשר הקבלן משלם לעובדיו;
  2. עלות השכר המינימלית והיחס בינה לבין ערך שעת עבודה;
  3. הצהרת הקבלן על עלויות נוספות שלו, וכן שיעור הרווח שלו;
  4. התחייבות של מזמין השירות לתשלום סכום שלא יפחת מעלות השכר המינימלית והעלויות הנוספות כאמור.

החובה לקבוע תיבת תלונות

על מנת למנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלן המוצבים בחצרי המזמין, החוק קובע כי על מזמין השירות לספק לעובדי הקבלן דרך יעילה למסירת הודעה על הפרה של הזכויות שלהם ע"י הקבלן וליידע אותם על כך.

הגנות למזמין השירות


במקרה שבו הופרו זכויותיו של עובד קבלן, האחריות חלה כאמור גם על מזמין השירות.

יחד עם זאת, החוק מספק למזמין הגנה (כלומר פטור מאחריות או הקלה משמעותית בענישה), במקרים הבאים:

  1. במקרה שמזמין השירות יספק אישור של בודק שכר מוסמך לפיו הוא תיקן את ההפרה במלואה מיום היווצרותה;
  2. במקרה שבו מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, לפיהן לא נמצאו הפרות; ואם נמצאו – הן תוקנו תוך זמן סביר; ואם לא תוקנו – המזמין ביטל את הסכם ההתקשרות עם הקבלן לנוכח הפרת חובותיו;
  3. מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, בסמוך לפני מועד הפרת החובה מצד הקבלן, לפיהן הקבלן קיים את חובותיו עפ"י דין.

[1] מדובר בהערכה זהירה, שכן טיוטת התקנות בעניין, אשר טרם אושרה, קובעת שתכיפות הבדיקות תהיה גדולה יותר.